Privacy

Diëtistenpraktijk Meppel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van de praktijk dan registreren wij gegevens van u. Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
De persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de behandeling, voor het declareren van de behandeling en om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aanute verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot debehandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren de persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
We zullen uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere zorgverlener of instelling). Diëtistenpraktijk Meppel heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Diëtistenpraktijk Meppel zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uwgegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Meppel blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uwpersoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijkmeppel.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uwpersoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Wij nemende bescherming van uwgegevens serieus en nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft udesondanks de indruk dat uwgegevens onvoldoende beveiligd zijn, uwgegevens onjuist bewaard worden of zonder uwtoestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met onsvia ons praktijknummer 0522-242843 ofstuur een mail naar info@dietistenpraktijkmeppel.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over privacy kunt ude website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Ontdek wat Petra voor je kan doen

Neem contact op